Predmeti

Predmeti

IB DP predmeti u Gimnaziji Crnjanski

Ukoliko želi da dobije punu diplomu Medjunarodne mature (IB DP), učenik mora da sluša šest predmeta u okviru programa, po jedan iz svake od šest grupa. Svi učenici iz programa Medjunarodne mature moraju da izaberu po tri predmeta koja slušaju na visokom nivou, i tri koja slušaju na standardnom nivou.

Predmeti koje učenici mogu izabrati u Gimnaziji Crnjanski

Grupa 1 – Studije jezika i književnosti

Književnost na maternjem jeziku: Srpska književnost, Ruska književnost
Studije jezika i književnosti: Engleski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, Španski jezik i književnost
Drugi maternji jezici: studije književnosti zasnovane na samostalnom radu i konsultacijama sa tutorom

Grupa 2 – Strani jezici

Engleski jezik
Francuski jezik, Francuski početni (ab initio)
Španski jezik, Španski početni (ab initio)
Nemački jezik

Grupa 3 – Društvene i humanističke nauke

Istorija
Sistemi životne sredine i društvo
Ekonomija
Menadžment u biznisu

Grupa 4 – Prirodne nauke

Biologija
Hemija
Fizika
Informatičke nauke i programiranje
Sistemi životne sredine i društvo

 Grua 5 – Matematika

Matematika
Osnovne matematike

Grupa 6 – Umetnosti

Trenutno nema ponudjenih predmeta u okviru ove grupe, tako da šesti predmet učenici biraju iz grupa 1–4.

Obavezni deo programa

Obavezni deo programa Medjunarodne mature sastoji se iz Teorije znanja (Theory of Knowledge), Maturskog akademskog rada (Extended Essay) i aktivnosti u sklopu CAS programa (Creativity Action Service) koji obuhvata kreativne, sportske i društveno odgovorne aktivnosti.

Pored šest predmeta koji vode akademskim postignućima učenika, program Medjunarodne mature posebnu pažnju posvećuje kritičkom mišljenju, naučnoistraživačkim veštinama i društvenoj odgovornosti. Učenici moraju da ispune minimum kriterijuma iz obaveznog dela programa (TOK, EE, CAS) kako bi dobili punu diplomu.

Teorija znanja (TOK)

Teorija znanja predstavlja kurs kritičkog mišljenja tokom kojeg učenici promišljaju prethodno stečena znanja, pitajući se na koji način usvajamo znanja, u kojoj meri smo sigurni u znanja koja imamo, koliko je naše znanje primenjivo, kao i sa kojim se sve teškoćama i preprekama susrećemo tokom usvajanja odredjenih znanja. Na časovima se kroz diskusiju prevashodno postavljaju pitanja pre nego daju gotovi odgovori, kako bismo zajedno preispitivali svoje i tudje pretpostavke, i otkrivali razlicita predubedjenja kod sebe i drugih. Razvijamo osećaj za različitost i bogatstvo različitih kulturnih stanovišta. Kao podsticaj za rad i diskusije koristimo znanje stečeno na drugim predmeta iz programa, učeničko životno iskustvo, vesti, članke, filmove, knjige, reklame i dr.

Maturski akademski rad (EE)

Maturski rad predstavlja akademski rad, dužine od 4000 reči koji učenicima priliku da dublje istraže temu koja ih posebno interesuje. Maturski akademski rad predstavlja odličnu pripremu za osnovne studije na fakultetu, i brojni univerziteti ga prepoznaju kao posebno važan deo programa Medjunarodne mature. U okviru ovog istraživačkog rada učenici razvijaju veštine analize, sinteze, evaluacije rezultata i podataka, komunikacije, a istovremeno se temeljno angažuju u istraživanju teme koja je njima i lično veoma važna.

Pristupi u nastavi i učenju (ATL)

DP Model

Ocenjivanje

Na kraju druge godine programa, učenici polažu ispite iz svih šest predmeta, koje ocenjuju anonimni eksterni ocenjivači, licencirani od strane IB organizacije. Takođe, tokom dvogodišnjeg rada učenici pripremaju i predaju različite zadatke (eseje, studije slučaja i dr) koje prvo ocenjuju njihovi predmeti profesori a zatim ih eksterno moderiraju licencirani IB ocenjivači.

Ocene koje učenici mogu dobiti iz predmeta kreću se u rasponu od 1 (najniža) do 7 (najviša) a uz te ocene (poene), učenici mogu maksimalno ostvariti i dodatna 3 poena na osnovu rezultata dobijenih iz Akademskog maturskog rada i Teorije znanja. Na taj način, učenici mogu maksimalno da ostvare 45 poena.

Za dobijanje pune diplome Međunarodne mature neophodno je da osvoje minimum 24 poena ali i da ispune dodatne zahteve u pogledu neophodnog minimuma iz predmeta koje slušaju na standardnom i visokom nivou, kao i u pogledu aktivnosti koje su imali u okviru CAS programa.

Celokupan sistem ocenjivanja zasnovan je na kriterijumima što znači da se učeničko postignuće meri i procenjuje u skladu sa jasno definisanim kriterijumima i deskriptorima a ne u odnosu na postignuće drugih učenika u programu koji polažu iste predmete.

Kriterijumi i deskriptori su povezani i usklađeni sa ciljevima i ishodima svakog pojedinačnog predmeta. Dosadašnja statistika pokazala je da raspon učeničkih rezultata na svetskom nivou ostaje konstantan tokom godina što ukazuje na visok kvalitet i konzistentnost modela ocenjivanja u programu, koje su prepoznali i prihvatili brojni svetski univerziteti.

Nacionalni program

Učenici, zainteresovani da pored diplome programa Medjunarodne mature dobiju i matursku diplomu nacionalnog programa, imaju mogućnost da ocene sa IB DP programa prevedu u ocene definisane nacionalnim sistemom. Za više informacija, kontaktirati koordinatora programa Medjunarodne mature.

Log In

Create an account